You are currently viewing تاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی

تاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی

آموزش تاپ ناچ کتاب فاندامنتال مهندس باقری

مجموعه تاپ ناچ فاندامنتال

عنوان درس : خوش آمد گویی

اهداف درس :

  • خود را معرفی کنید.
  • با مردم احوالپرسی نمایید.
  • خداحافظی کنید.

در این درس فرا می گیریم که چگونه خود را به دیگران معرفی نماییم.شیوه های جلب توجه،سلام و احوالپرسی کردن در موقعیت های رسمی و غیر رسمی از مواردی هستند که همراه با اصطلاحات کاربردی دیگر فرا خواهیم گرفت.

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.