نکات مهم جمله سازی-درس پنجم- گروه واژگان هم ریشه

0
5

Lesson 5 - نکات مهم جمله سازی-درس پنجم- گروه واژگان هم ریشه


دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری :

جمله سازی-درس پنجم-تشریح نکات


برای موفقیت در مهارت نوشتاری چه در زمینه امتحانات بین المللی و چه مقالات علمی نیاز است که با گروه واژگان هم ریشه یک کلمه آشنا باشیم.اینکه یک کلمه در مکانهای مختلف جمله چه نقشی داشته و چه شکلی از نظر املایی به خود خواهد گرفت از موارد بسیار ضروری برای یک زبان آموز است.در هنگام مطالعه یک لغت یا واژه در فرهنگ لغات حتماً باید با دیگر نقش های آن کلمه آشنا شده تا بتوانیم در هنگام جمله سازی و ترجمه از کلمه مناسب استفاده کنیم.

۱-فعل
۲-اسم مصدر
۳-صفت مفعولی
۴-اسم
۵-صفت
۶-قید حالت
این موارد از موارد بسیار مهمی هستند که در این درس به شما عزیزان آموزش داده می شود تا بتوانید در موقعیت های مختلف یک کلمه را بدرستی استفاده نمایید.در واقع لازم است تا با مفاهیمی از قبیل اسم،صفت،فعل،مفعول و قید حالت آشنا باشیم تا بتوانیم یک جمله بدون نقص از نظر دستور زبان انگلیسی ایجاد نماییم.